Rochendaal Sint-Truiden

Winnend wedstrijdontwerp voor de herontwikkeling van een voormalige militaire site.

Het voormalig militair domein Rochendaal, een gebied van ca. 25 ha, wordt ontwikkeld tot woon- en parkgebied met kasteel en vijvers. Het parklandschap wordt geconcipieerd als een aaneenschakeling van overstroombaar wetland, Engelse kasteeltuin en ‘urban forest’ met nieuwe bebouwing. Als aanvulling op het bestaande woningaanbod in Sint-Truiden wordt een grote diversiteit aan typologieën ingepast, zoals o.a. woningen voor 55-plussers, aangepaste woningen voor bejaarden, co-housing of kangoeroewoningen en sociaal bereikbare woningen voor starters en jonge gezinnen met kinderen.
De ontwikkeling van het gebied biedt de kans om de ganse site op te nemen in een ruimere groenstructuur. Centraal staat de aanleg van een aantrekkelijk park dat het overstromingsgebied koppelt aan de huidige kasteeltuin. De site wordt gekenmerkt door een uniek landschap: de uitgestrekte agrarische landschappen ten westen en oosten van de site, de bos- en kasteelparkstructuur op het domein en de Cicindriavallei, elk met specifiek karakter en kwaliteiten. Deze bijzondere landschapsstructuur zal worden versterkt door ze meer leesbaar te maken en aan te grijpen als structurerend principe voor de toekomstige ontwikkelingen. Door in te zetten op het landschap worden de troeven van het gebied onderlijnd wat de attractiviteit van het gebied voor diverse doelpublieken zal versterken.
Gezien de kwaliteiten van het huidige terrein wordt er voor geopteerd om de historische organisatie zoveel mogelijk te respecteren. Op basis van de footprint van de militaire structuur worden compacte clusters gedefinieerd: bouwen is mogelijk op de plek van de bestaande loodsen of als toevoeging naast deze volumes. Bestaande paden, wegen en grachten lijnen de clusters af. Op deze manier vormt het DNA van de militaire structuur de basis van de nieuwe ontwikkelingen waarbij het bestaande bomenbestand maximaal gerespecteerd wordt. Dit bebouwingsprincipe maakt een uiterst flexibele fasering mogelijk waarbij de loodsen geleidelijk aan kunnen worden vervangen door nieuwe gebouwen. Fragmenten van de bestaande bebouwing kunnen (tijdelijk) behouden blijven om het karakter van de site te versterken en tevens sloopkosten te sparen. Eventueel is restauratie of additie van een nieuw volume op de  bestaande gebouwen mogelijk.
Er wordt gestreefd naar een duurzame ontwikkeling van macro- tot microschaal: van stedenbouwkundige structuur tot de gebouwen en hun technische uitrustingen, waarbij de woon- en leefkwaliteit van de site centraal staat. Essentieel voor beide schaalniveaus is dat dit gebeurt vanaf de eerste conceptfase. Het ontwerpteam stelt voor om Rochendaal te ontwikkelen als ecologische voorbeeldwoonwijk met lage energiewoningen, passiefbouw en collectieve energievoorzieningen. Er wordt uitgegaan van de cradle-to-cradle-strategie waarbij o.a. rekening wordt gehouden met het gebruik van natuurlijke materialen, CO2-reductie tijdens de bouw, hergebruik van regenwater en het uiteindelijke recycleren van alle bouwproducten.

opdrachtgever Agost
locatie Sint-Truiden
periode 2013-heden
procedure wedstrijd, laureaat
team Lieven Achtergael, Kris Huysmans, Aryani Sari Rahmanti, Pauline De Schryver, Tine Bulckaen, Pïetter Lansens, Jeroen De Smet
i.s.m. Atelier Kempe Thill (ontwerp masterplan), Proap (ontwerp landschap), Mint (studie mobiliteit)