Markt en Omgeving Kruishoutem

Westrijdontwerp voor een masterplan voor de ontwikkeling van een stedelijk binnengebied.

Gezien haar strategische ligging kent de site een enorm potentieel voor Kruishoutem. Het inplanten van nieuwe woonprogramma’s biedt de kans om de ganse site te structureren en de aanleg ervan te voorzien ten voordele van nieuwe en bestaande bewoners. Er wordt een landschapsstructuur geconcipieerd die de site organiseert en aantakt op de ruimere stedenbouwkundige figuur. Drie centrale groene ruimtes worden afgebakend: in het westen het sportpark (ter hoogte van de school), centraal de boomgaard en in het oosten het park (achter het gemeentehuis). Binnen het landschappelijk frame kunnen de verschillende bebouwingsvelden met wooneenheden een plaats vinden. Er worden diverse typologieën voorgesteld, elk van max. 3 bouwlagen, die aansluiten op de omgeving en zich maximaal integreren in het landschap. Elke kavel op zich is duidelijk herkenbaar door de aan de kavel verbonden morfologie en volumetrie, gaande van 'strip' over 'bouwblok' tot 'collectie van volumes'. Om het karakter van het binnengebied rustig te houden wordt een ontsluitingsstructuur voorgesteld die een minimale impact heeft op leefbaarheid. Twee lussen met eenrichtingsverkeer geven toegang tot de verschillende woonvelden. Er worden geen straten aangelegd maar verharde en halfverharde zones die een vlotte overgang maken naar de groene delen. Het principe van shared space wordt hierbij gehanteerd. Tussen de woonvelden wordt de ruimte aangelegd als aantrekkelijke woonerven. De bomen worden ingeplant volgens een grid en binden de verschillende deelzones van de site aan elkaar en creëren eenheid binnen het gebied.

opdrachtgever Gemeente Kruishoutem, Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen
locatie Kruishoutem, België
periode 2012
procedure Wedstrijd
oppervlakte 12 500 m²
budget € 13 000 000
team Lieven Achtergael, Kris Huysmans, Aryani Sari Rahmanti, Filip Reggers, Martin Novanski, Marek Mnichowski, Jaka Sednovik, Wojciech Mikolajczak
i.s.m. Buro voor Buitenruimten (ontwerp landschap), UTIL (studie stabiliteit), BM Engineering (studies installaties en technieken)